Dəniz nəqliyyatı ilə yükdaşımalar
Şirkәtimiz müxtәlif yüklәrin dәniz nәqliyyatı vasitәsilә daşınması ilә әlaqәdar xidmәtlәrin tam spektrini hәyata keçirir. Bu gün "BM Nəqliyyat" şirkəti MDB ölkәlәri, Avropa vә Cәnubi-şәrqi Asiya, Yaxın vә Uzaq Şәrq, Afrika vә Amerika kimi beynәlxalq istiqamәtlәr üzrә xidmәtlәr göstәrir:


Konteyner xәtlәri vә böyük gәmiçilik şirkәtlәri ilә nizamlanmış tәrәfdaşlıq münasibәtlәri sayәsindә mütәxәssislәrimiz yüklәrin dәniz nәqliyyatı vasitәsilә daşınmasını sәmәrәli şәkildә planlaşdırır, bütün çatdırılma limanlarında daşınan konteynerlәrin optimal saxlanma şәraitlәrini tәmin edirlәr. Yüklәrin dünyanın istәnilәn bölgәsinә daşınması qısa müddәtdә LCL - yığma yük vә FCL - tam olaraq yüklәnmiş konteyner) standartları әsasında hәyata keçirilir.


Yüklәrin dәniz nәqliyyatında daşınması vә çatdırılması aşağıdakı әsas mәrhәlәlərdәn ibarәtdir:

• Müqavilәnin bağlanması vә bütün zәruri nәqliyyat sәnәdlәrinin hazırlanması;

• Konteynerin verilmәsi, yüklәmә işlәrinin yerinә yetirilməsi;

• Konteynerin seçilәn dәniz limanına daşınması;

• Yüklü konteynerin göndәrmә limanından tәyinat limanına çatdırılması;

• Gömrük terminalında çatdırılan yükün gömrük rәsmilәşdirilmәsi;

• Konteynerin boşaldılması, yaxud onun alıcının anbarına çatdırılması

 
 
 
Rəsmi nümayəndə
KAMAZIN RƏSMİ NÜMAYƏNDƏSİ

"Kamaz" 1976-cı ildən fəaliyyət göstərən dünyanın iri avtomobil şirkətlərindən
biridir. O, Rusiya Federasiyasında yük avtomobilləri sektorunun lideridir

Xidmətlərimiz
YÜKSƏK XİDMƏTİN
MƏRKƏZİ
Beynəlxalq yük daşımaları
Ölkədaxili daşımalar
“Kamaz” markalı yük avtomobillərinin
satışı
Daşınmalar
BEYNƏLXALQ YÜK
DAŞIMALARI

Biz ABŞ, Sərq-Qərb, Mərkəzi Avropa, Asiya və MDB ölkələri coğrafi istiqamətləri üzrə avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınmasını tam zəmanətlə təmin edirik


 
© 2015 | BM LOGISTICS. Bütün hüquqlar qorunur.
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
Yasamal rayonu, İsmayıl bəy Qutqaşınlı 507/511, Altes Plaza, 2-ci mərtəbə
Tel.: (+994 12) 497 29 95